Granskning av produkt

Kemikalieområdet är komplext och lagkraven ökar ständigt och blir allt fler i takt med att medvetenheten om kemikaliers risker ökar. Som användare av kemikalier är ni skyldiga att känna till vilken lagstiftning ni måste uppfylla på den marknad där ni verkar, samt att följa de lagar inom kemikalieområdet ni berörs av.

 

REACH-förordningen som är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen samt krav på användare av kemikalier. REACH-förordningen omfattar alla som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne eller blandning.

 

REACH-förordningen omfattar och reglerar bl.a. tillstånd, information om SVHC-ämnen (kandidatämnen), begränsningar, säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier.

 

Kandidatförteckningen är en lista över särskilt farliga ämnen (kandidatämnen) som är ”kandidater” till att hamna på bilaga XIV i REACH-förordningen och därmed bli tillståndspliktiga med krav på tillstånd för fortsatt användning. Att använda produkter innehållandes kandidatämne kan även medföra ytterligare krav t.ex. anmälan av varor som innehåller mer än 0,1% av kandidatämnen.

 

Användning av kemikalier som innebära oacceptabla risker för människa och miljö kan inom vissa marknader eller användningsområden vara förbjudna eller begränsade enligt REACH-förordningens bilaga XVII. 

 

Att arbeta proaktivt med kemikaliefrågor och området kring kemikalielagstiftning är viktigt för att ligga steget före och ha möjliga alternativ i händelse av att, eller snarare när, lagstiftningen bidrar till förbud eller begränsningar som kan komma att påverka er verksamhet.

 

I denna tjänst granskas produkterna i er produktkatalog/kemikalieförteckning utifrån aktuella lagstiftningar avseende bl.a. tillstånds-, kandidat- och begränsningsämnen samt utifrån era egna interna eller era kunders förbuds- och begränsningslistor avseende ingående ämnen. Resultatet presenteras i en rapport där det framgår vilka kemikalier som måste ersättas och vilka övriga åtgärder som bör vidtas.

 

Tjänsten levereras bl.a vid avtalsingående, produktupplägg/koppling, kemimöten och via kundpor

Hämta hem pdf PDF icon